Yazı Detayı
05 Ağustos 2019 - Pazartesi 10:48
 
Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor
Mehmet Halhalli
mhmthalhallii@gmail.com
 
 

TFF 2.​Lig Beyaz grup­ta bu yıl mü­ca­de­le edecek olan tem­sil­ci­miz Şan­lı­ur­fas­por, maddi sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le yok ol­ma­nın eşi­ği­ne geldi. Ku­lü­bün yak­la­şık 80 mil­yon TL borcu ne­de­niy­le çık­ma­za girdi. Yö­ne­ti­ci­ler borç yükü al­tın­da ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­mez halde sos­yal medya üze­rin­de #Şan­lı­ur­fas­por­Yo­kOl­ma­sın eti­ke­tiy­le mü­ca­de­le ve­ri­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin bu ça­lış­ma­sı bir­çok kulüp ta­ra­fın­dan des­tek ve­ril­di ancak ağır borç ne­de­niy­le bu ya­zı­lar sa­de­ce sos­yal med­ya­da kaldı.

Yö­ne­ti­ci­le­rin ku­lü­bü gir­di­ği çık­maz­dan çı­kar­mak adına her­han­gi bir proje üret­ti­ği­ni söy­le­mek zor. Bu­gü­ne kadar sa­de­ce sos­yal medya üze­rin­den kam­pan­ya yü­rü­ten yö­ne­ti­ci­le­rin bu tavrı bir­çok ke­si­min tep­ki­si­ne neden oldu. Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se gelir ge­ti­recek bir pro­je­niz yoksa neden yö­ne­ti­me aday ol­du­nuz diye sor­mak ge­re­ki­yor. Eğer va­li­lik ve be­le­di­ye­le­re gü­ve­ne­rek aday ol­duy­sa­nız neden ol­du­nuz? Nor­mal şart­lar­da be­le­di­ye­le­rin fut­bol ta­kım­la­rı­na resmi ola­rak des­tek ver­me­si im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sizin bun­la­rı bil­me­niz ge­re­ki­yor. Yıl­lar­dır ar­ta­rak devam eden bu borç­la­ra kimse bir çözüm bu­la­ma­dı­ğı için bu borç yükü artık öde­ne­mez hale geldi.

Şan­lı­ur­fas­por’un eski baş­kan­la­rın­dan Kemal Sa­ra­çoğ­lu, Ur­fas­por’un ka­pa­tı­lıp ye­ri­ne başka bir ta­kım­la devam edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şu söz­le­ri pay­laş­tı, “Her şeyi bu­ra­ya sarf edecek bil­gi­si­ni de­ne­yi­mi­ni sabah gi­decek ak­şa­ma kadar ça­lı­şa­cak yo­ru­la­cak fut­bo­lu bilen işten ger­çek­ten an­la­yan Urfa'da çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız var. On­lar­dan bir yö­ne­tim Baş­kan ge­ti­rip al­tı­nı iş adam­la­rıy­la dol­du­ra­lım güçlü bir yö­ne­tim ku­ra­lım. Bir ku­lü­bün para ol­maz­sa da marka de­ğe­ri bit­me­me­li. Ger­çek­ten çık­maz­lar­day­sak bugün bir Ma­lat­ya bir Ga­zi­an­tep gibi bir Er­zu­rum gibi 2. ta­kı­mı­mı­zı oluş­tu­rup Süper lige çı­ka­ra­lım.” di­ye­rek bir çözüm öne­ri­sin­de bu­lun­du.
Bi­rik­miş borç­lar ne­de­niy­le Şan­lı­ur­fas­por yavaş yavaş yok olu­yor. 80 mil­yon TL gibi büyük bir borcu Urfa şart­la­rın­da ka­pat­mak im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sa­ra­çoğ­lu’nun ve bir­çok ke­si­min­de ak­lın­da bu­lun­du­ğu bu öneri de­ğer­len­di­re­bi­lir. Ancak yeni bir ta­kı­mın Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek 3-4 yıl da süper lige çık­mak müm­kün ola­bi­lir. Eğer yeni bir kulüp ola­cak­sa Ga­zi­şe­hir Ga­zi­an­tep gibi yö­ne­tim ku­ru­lu zen­gin işa­dam­la­rın­dan oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­kı­mı oluş­tu­ra­cak tek­nik eki­bin ise ta­ma­men pro­fes­yo­nel ki­şi­ler­den oluş­ma­sı ge­re­ki­yor. Eğer bu şart­lar da bir yö­ne­tim ol­ma­ya­cak­sa bo­şu­na kürek çek­me­nin bir ma­na­sı yok. Çok geç­me­den har­ca­na­cak olan pa­ra­lar be­ce­rik­siz bir yö­ne­tim ve tek­nik eki­bin eli­nin al­tın­da eri­yip gi­de­cek­tir. Yeni olu­şa­cak ku­lüp­te çok geç­me­den Şan­lı­ur­fas­por gibi borç yükü al­tın­da bo­ğu­la­cak­tır.
İnşal­lah işi bilen in­san­lar bir araya ge­lir­de ili­mi­zin marka de­ğer­le­rin­den bi­ri­si olan fut­bo­lu güçlü hale ge­ti­rir. Bugün Ur­fas­por marka de­ğe­ri olsa da son za­man­lar­da­ki sahte çek id­di­ala­rı ve sos­yal med­ya­da­ki haciz ha­ber­le­ri ne­de­niy­le gün geç­tik kan kay­be­di­yor.

 
Etiketler: Şan­lı­ur­fas­por, yok, olu­yor,
Yazarın Diğer Yazıları
12 Kasım 2019
Tes­cil­li ürün­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­ta kaldı
19 Ekim 2019
Urfaspor'a bir darbe daha
28 Eylül 2019
İyi ama eksiklikler hayli fazla!
19 Eylül 2019
Yeni bir kulüp mü doğuyor?
02 Eylül 2019
Şanlıurfaspor’da iletişimsizlik
24 Temmuz 2019
Şanlıurfaspor destek bekliyor
16 Temmuz 2019
Borç yükü eli kolu bağladı
11 Temmuz 2019
Bu yıl lig zor olacak
28 Haziran 2019
Yaprak dökümü başladı
17 Haziran 2019
Urfalılar, Milli Takımı Urfa'ya bekliyor
13 Haziran 2019
Sporu sadece dilde seviyoruz!
27 Mayıs 2019
Hala Başkan adayı yok!
21 Mayıs 2019
Ağlayarak şampiyon oldular
01 Mayıs 2019
Play-off süreci başlıyor
25 Nisan 2019
Tokatspor'u yenemiyorsan play-offa çıkma
18 Nisan 2019
Şanlıurfaspor hedefe çok yakın
15 Nisan 2019
İmkan varsa başarı geliyor
11 Nisan 2019
Play-off aşkı devam ediyor
01 Nisan 2019
2 yılda büyük bir başarı elde ettiler
28 Mart 2019
Şanlıurfaspor’da play off aşkı
12 Mart 2019
Şanlıurfaspor kendine geliyor
24 Şubat 2019
İnsanlar neden mutsuz?
13 Şubat 2019
Şanlıurfaspor’da şampiyonluk artık hayal
06 Şubat 2019
Bu oyunla üst lige çıkmak hayal
04 Şubat 2019
Çiftçiler zor şartlarda ürün yetiştiriyor
24 Ocak 2019
Şanlıurfaspor iyi başladı
18 Ocak 2019
İşsizlik ve zamlar
15 Ocak 2019
Bir lise düşünün her şeyi üretiyor
11 Ocak 2019
Şanlıurfaspor sıkı hazırlanıyor
09 Ocak 2019
Yağmur ile eksikleri gördük
06 Ocak 2019
Futbolcular tek tek gidiyor
30 Aralık 2018
Bakkal dükkanı mı kapatıyorsunuz?
21 Aralık 2018
Neden son sıralardayız?
19 Aralık 2018
Vekillerimiz neden sessiz?
17 Aralık 2018
Şanlıurfaspor ilk yarıyı umutlu kapattı
13 Aralık 2018
Kader maçlarında ilki tamam sırada ikincisi var
04 Aralık 2018
Kader maçlarını alırsak en güçlü aday olacağız
22 Kasım 2018
Hastaneden güzel uygulama
12 Kasım 2018
Biri yendi, diğeri yenildi
05 Kasım 2018
Kan değişikliği takıma yansıdı
29 Ekim 2018
4 hafta sonra galip geldiler
27 Ekim 2018
İyilikten maraz doğmaz
23 Ekim 2018
Şanlıurfaspor’da çöküş devam ediyor
17 Ekim 2018
Şanlıurfaspor galibiyete odaklandı
09 Ekim 2018
Maddi sıkıntılar sahaya yansıdı
05 Ekim 2018
Şanlıurfaspor yönetimi çıkmaza girdi
24 Eylül 2018
Şanlıurfaspor iyi yolda ancak...
12 Eylül 2018
Kalitesiz ekmeğe yine zam geldi
07 Eylül 2018
Şanlıurfaspor bu yıl adından söz ettirecek gibi
15 Ağustos 2018
Büyükşehir projeleri
30 Temmuz 2018
Kanlı Ay tutulması ve hurafeler
28 Temmuz 2018
Şanlıurfaspor bekleneni verecek mi?
21 Temmuz 2018
OHAL kalktı evlilik programları başlayacak mı?
19 Temmuz 2018
En ufak olayda celallenen bir milletiz!
07 Temmuz 2018
Güneş enerjisi
04 Temmuz 2018
GDO mu Cep Telefonu mu?
02 Temmuz 2018
Yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz
21 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi
07 Haziran 2018
Şanlıurfa'da külünçe telaşı
01 Haziran 2018
Şanlıurfaspor'da yeni yapılanma
07 Mayıs 2018
Şanlıurfaspor’da rota play off
29 Nisan 2018
Şanlıurfaspor'un umudu diğer takımlarda
25 Nisan 2018
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri
20 Nisan 2018
Erken seçim çok erken geldi
16 Nisan 2018
Şampiyonluğa son adımlar
05 Nisan 2018
Nüfus müdürlüğünde sıra çilesi
26 Mart 2018
Günümüz sinema kültürüne bakış
24 Mart 2018
Zorlu virajı geçebilecekler mi?
16 Mart 2018
İnsanlığın yarası: Halepçe Katliamı
12 Mart 2018
Hayatımıza nasıl yön vereceğiz?
07 Mart 2018
Toplum nereye gidiyor
06 Mart 2018
Şanlıurfaspor varlık gösteremedi
28 Şubat 2018
Şanlıurfaspor'dan altın değerinde 3 puan
14 Şubat 2018
Kaybetme lüksümüz yok
02 Şubat 2018
Haydi Urfalılar maça
25 Ocak 2018
Basın birlik olursa kuvvet doğar
19 Ocak 2018
Şanlıurfaspor ne yapmalı?
Haber Yazılımı