Yazı Detayı
24 Ocak 2018 - Çarşamba 09:05
 
Edebi söz harmanı (40)
Mehmet Kemal Uğuzlu
ekspresurfa@gmail.com
 
 

Yer­yü­zün­de nice yük­sek ma­kam­lar­da otu­ran cüce/mini mir­ler ve nice ma­ka­mı ol­ma­yan yüce/maxi mérler gör­mek için, biraz dik­kat­li bak­mak ye­ter­li­dir.

Ga­rip­tir ki umut, hayat, güven ve ilim nok­ta­sın­da do­kuz-on yaş­la­rın­da nice olgun âlim ve dok­san yaş­la­rın­da nice yoz ca­hil­ler gör­mek müm­kün!

 

Genç­li­ği­ni kay­be­den, ka­za­na­ma­yan fert veya top­lum­la­rın ka­za­na­ca­ğı de­ğer­li bir ser­ma­ye­si kal­maz! Ne­ti­ce­si hüs­ran bir durum!

Genç olmak ve genç kal­mak sa­de­ce bi­yo­lo­jik değil; fi­zik­sel, kim­ya­sal, sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik iman­lı genç­lik çok önem­li­dir!

Genç­li­ği­nin öz­gür­lük, hür­ri­yet ve ge­le­ce­ği teh­li­ke­de olan mil­let­le­rin, dev­let­le­rin is­tik­bal ve is­tik­la­lin­den ne kadar emin olu­na­bi­lir?

Genç­li­ğe değer ver­mek; sa­de­ce eş, aş, iş bulma nok­ta­sın­da değil, hey­hat ki bun­lar dahi ve­ri­le­mi­yor­sa teh­li­ke ka­pı­da­dır. Çözüm bizde..!

 

Allah'a kul olana, kul­luk rüt­be­sin­den sonra ve­ri­len her rütbe manen ten­zi­li rüt­be­dir! " İyyake ne'budu ve iy­ya­ke neste'in" ma­ka­mı­na var­mak en yüce ma­kam­dır.

İlahi ada­let ilk insan Hz. Âdem­den, son insan bir Adam ka­la­na kadar yeter. Yeter ki "emir olun­du­ğun gibi dos­doğ­ru ol!"em­ri­ne uyul­sun.
İnsaf­lı, ak­lı­se­lim sa­hi­bi her insan; değil kendi ül­ke­si­nin aley­hi­ne olmak, baş­ka­la­rı­nın aley­hin­de bile ol­ma­dan her­ke­se iyi­lik ister.

Hiç bir fer­din, mil­le­tin, ül­ke­nin za­ra­rı di­ğer­le­ri­nin kâ­rı­na değil. Her ül­ke­nin mü­ref­feh ve gü­ven­li oluşu her­ke­sin fay­da­sı­na­dır!

 

Bir ül­ke­de israf, uyuş­tu­ru­cu, zina, öte­ki­leş­tir­me ve zu­lüm­den biri bu­lun­sa bat­ma­ma­sı için bir neden kal­maz. Ya her dördü varsa...?

İMANI ZAYIF VE AMELİ NAÇİZ OLSA DA "MÜMİN MÜMİNİN KAR­DEŞİDİR" ve "BİRBİRİNİ ÖL­DÜR­ME­YE KAS­TE­DEN­LERİN HER İKİSİ DE CE­HEN­NE­ME GİDER!”

 

Zul­mün en­va-ı çe­şi­di­ne karşı, sa­de­ce i'layı ke­li­me­tul­la­hın hâ­ki­mi­ye­ti için, küf­fa­ra karşı sa­va­şan kaç mü­ca­hit kaç şehit ve gazi var?

Bir ül­ke­de bir tek terör ör­gü­tü­nün yüz bin­ler­ce men­su­bu varsa, bir­den fazla ör­güt­le­rin mil­yon­la­ra varan men­sup­la­rı ne iş yapar...?

Garaz'da gaza gel­miş­le­rin ak­lı­se­lim ha­re­ket et­me­le­ri zor­dur! Kin, nef­ret, garaz sos­yo­lo­jik, psi­ko­lo­jik te­da­vi ge­rek­ti­ren va­kı­alar­dır!

Bir ül­ke­nin ce­za­ev­le­ri ve mah­kûm sa­yı­sı üni­ver­si­te ve öğ­re­tim gö­rev­li­le­rin­den çok ise, o ül­ke­nin is­tik­lal ve is­tik­ba­li ne hal­de­dir?

 

Yüce Rab­bi­miz(cc) ge­re­ken fiili duayı yap­tık­tan sonra, ta­hak­ku­ku için kavli duaya du­ran­la­rın du­ası­nı kabul 
bu­yur­sun!

"Garaz ka­rış­tı" diye öl­dü­re­ce­ği adam­dan vaz­ge­çen İslami man­tık ne­re­de? Her gün in­ti­kam tö­re­si ku­san­la­rın Müs­lü­man­lık­la­rı ne­re­de?

 

Bazen yüz bin­ler de­re­ce­de hay­ret edi­lir! Dün­ya­da ya­pı­lan bunca zulüm ve kat­li­am­la­ra karşı im­kân­la­rı olan­lar nasıl su­sa­bi­lir?

Yaşam bo­yun­ca en kârlı olan: Ya­şa­dı­ğı günü ve ge­ce­si­ni, hatta bir anlık za­ma­nı­nı dahi en son­muş gibi de­ğer­len­di­re bi­len­dir.

Öğ­re­nim ya­şı­nın ol­ma­dı­ğı­nı yaş­la­nın­ca daha iyi an­la­dım. An­la­dım ki en yaş­lı­nın öğ­ren­me ih­ti­ya­cı in­san­lık ta­ri­hi­nin asır­la­rı ka­dar­dır!

Dün­ya­da en al­çak­ça hı­ya­net, her­han­gi bir coğ­raf­ya­da, her­han­gi bir mil­le­tin mak­sat­lı ve plan­lı, de­mog­ra­fik ya­pı­sıy­la oy­nan­ma­sı­dır!

 

Zorla dikte edi­len her kül­tü­rel yaşam; teh­cir, din, dil, adil ol­ma­yan hukuk... zul­mün zirve yap­tı­ğı en tepe nok­ta­sı­dır.

Kelle ile kelle kar­şı­laş­tır­ma­sı, 1500 yıl önce zu­lü­mat­lı ce­ha­let as­rı­nın kül­tü­rü­dür. İslam­da "Za­ra­rın ne­re­sin­de dö­nü­lür­se kar­dır”

İslam ve Ev­ren­sel Dünya Hu­ku­ku "suç­la­rın bi­rey­sel­li­ği" ka­ri­ne­si­ni kabul etmiş. Ta­raf­la­rın top­tan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ci­na­yet­tir!

İnsa­noğ­lu­nun kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği iki büyük teh­li­ke: Mafya gibi dev­let, dev­let gibi mafya, her ikisi de gayrı sahih ve gayrı meş­ru­dur!


Za­lim­ler üç şey­den kor­kar­lar! 1-Ce­sur olan maz­lum­lar­dan 2-Zul­mü sona er­di­ren ba­rış­tan! 3-Ada­let­le hük­me­den hâ­kim­ler­den!

Hiç­bir za­li­min zulmü ya­nı­na kar kal­maz! Hiç bir ha­inin hükmü ta­rih­ten giz­le­ne­mez! Hiç bir hak­sız­lık ilâ­ni­ha­ye devam etmez!

Ken­di­ni kay­be­de­nin bu­la­ca­ğı ha­yır­lı hiç­bir şey yok. Başka doğru şey­ler bul­ma­nın bi­rin­ci yolu ken­di­ni bul­mak­tır!

Ce­set­ler üze­rin­de cüsse bü­yü­ten­le­rin bü­yü­le­ri, BARIŞ KA­PI­SI açı­la­na ka­dar­dır. O kapı açı­lın­ca büyü bo­zu­lur cü­ce­ler or­ta­ya çıkar!

 

Ha­yat­ta baş­ka­sı­nın ölü­mü­ne değer ver­me­yen­le­rin ölümü de de­ğer­li de­ğil­dir. So­nuç­ta her­kes bir ana-ba­ba ev­la­dı olan bir in­sa­noğ­lu ölmüş!

Ken­di­ni ve aile ef­ra­dı­nı dün­ye­vi ola­rak ga­ran­ti­ye almış gibi gö­rü­nen­le­rin biz­den hiç bir farkı yok! Az­ra­il (as) asla ge­cik­me­den tam vak­tin­de gelir!

Az­ra­il'(as)den sak­la­na­bi­lecek adres yok. Ölüm ha­va­da, ka­ra­da, de­niz­de, ça­dır­da veya sa­ray­da... her­ke­si mut­la­ka ya­ka­la­ya­cak!

 

İnsa­nın bi­rin­ci de­re­ce­de so­rum­lu­luk alanı, in­san­lı­ğı­nı ko­ru­ma­sı­dır. İnsan­lı­ğı­nı ko­ru­ya­ma­yan­lar, artı bir er­dem­li değer sağ­la­ya­maz­lar!

Adil ol­ma­nın şe­re­fi, ra­ha­tı, bol­luk be­re­ke­ti an­la­şıl­say­dı in­san­la­rın çoğu zul­mün zah­me­ti­ne, şeref yok­sul­lu­ğu­na te­nez­zül eder miydi?

Yer­yü­zün­de ada­le­ti hü­küm­ran kı­lan­la­rın ce­za­ev­le­ri boş kalır. Ha­pis­ha­ne bol­lu­ğu ve do­lu­lu­ğu, zul­mün şid­de­ti­ni ve kes­re­ti­ni gös­te­rir!


Bir bi­yo-kün em­riy­le dün­ya­yı, kâ­ina­tı ya­ra­tan Yüce Allah(cc), el­bet­te aynı emir ve irade ile Cen­net ve Ce­hen­nem'i ya­rat­ma­ya muk­te­dir­dir!

 

İnsana hayır ve ha­se­nat­ta şeref ka­zan­dı­ra­cak veya günah ve şe­ref­siz­lik­le rezil edecek olan­lar­dan biri, belki bi­rin­ci­si ev­lat­tır.

Allah'(cc)a Hamd ile Şük­rün ma­hi­ye­ti tam an­la­şıl­say­dı, in­san­la­rın çoğu ço­cuk­la­rı­nın adını Hamid so­ya­dı­nı Şükrü ko­yar­lar­dı?

Her insan, adil veli bir alim veya zorba dik­ta­tör bir zalim ol­ma­ya aday ada­yı­dır! Han­gi­si­ne aday olur­sa orada ik­ti­dar elde et­me­ye en yakın nok­ta­da­dır!

 

Pa­pa­ğan Kur'an oku­mak­la hay­van ol­mak­tan çı­ka­maz! O yine kuş, yine bir baş­ka­sı­na esir ve mu­kal­lit bir hay­van­dır!
Dün­ya­da ada­le­ti ta­nı­ma­yan, hu­ku­ku uy­gu­la­ma­yan, de­fak­to ida­re­le­rin an­la­ya­ca­ğı dili unu­tur­sa­nız, köle ol­ma­ya mah­kûm­su­nuz!

 

Şah­si­ye­ti­ne, maz­lum mil­le­ti­ne, di­ni­ne, di­li­ne, ada­le­ti­ne, İslam üm­me­ti­ne sahip çık­ma­yan çakma ki­şi­lik­le­re sakın ha gü­ven­me­yi­niz!

Üni­ver­si­te­ler ilim-ir­fan mer­ke­zi ol­mak­tan çı­kın­ca, Hey­hat..! Sokak ka­ba­da­yı­la­rı top­lum­la­ra ka­na­at ön­de­ri, ulema olur­lar (!).

 

İlim, bilim ve tek­nik­te ge­ri­de olan şe­hir­ler, mil­let­ler ve ül­ke­ler hey­kel, müzik, spor­da.. en ileri ol­sa­lar neye yarar?
Sev­gi­li Dost­lar..! Maddi ve ma­ne­vi huzur ve güven içe­ri­sin­de ka­lı­nız! En kalbi duy­gu­lar­la he­pi­ni­zi se­lam­la­rım.

 
Etiketler: Edebi, söz, harmanı, (40),
Yazarın Diğer Yazıları
11 Kasım 2018
Hakkı bilmez cahiller!
25 Eylül 2018
Hiç aldırmadın İbrahim!
04 Eylül 2018
Barış ile güzel ahlak beden ile ruh misalidir
02 Eylül 2018
Gönül Devletimiz İslamdır!
30 Temmuz 2018
Kurtuluşun yolu
24 Temmuz 2018
Muhakkak ki İslam barış dinidir
21 Temmuz 2018
Savaş ve barışın kaynağı ve sonuçları
10 Temmuz 2018
Kan dökücü caniler! (3)
09 Temmuz 2018
Kan dökücü caniler! (2)
05 Temmuz 2018
Kan dökücü caniler!
02 Temmuz 2018
Seçimin birden fazla galibi olabilir!
26 Mayıs 2018
On üç asırlık varım bu vatandır diyar'ım!
07 Mart 2018
Kargalar bize gülüyor!
02 Mart 2018
Kur'an ve Resule göre şehadetin mahiyeti
28 Şubat 2018
Kıyamete dek İslam'ın orduları olacak!
19 Şubat 2018
Kürt sorunu ve çözümü var mı?
16 Şubat 2018
Kurt ile arkadaşlık başlamadan biter!
19 Ocak 2018
İlahi kuvvet en üstündür!
18 Ocak 2018
Barışa evet savaşa hayır!
17 Ocak 2018
Govendevan hikâyesi
19 Aralık 2017
Sultan Selahaddin Eyyubi el-Kürdi Kısaca Kimdir?
18 Aralık 2017
Kudüs’ü Şerif Ne Zaman ve Nasıl Kaybedildi?
14 Aralık 2017
Kudüs'ün Kurtuluşunun Püf Noktası
26 Temmuz 2017
Hakka ulaşmanın yolu
24 Temmuz 2017
Edebi söz harmanı
11 Mayıs 2017
İnsan olmak İslam-İslam olmak İnsan olmayı gerekli kılmaz mı?
13 Nisan 2017
Kur'an'ın anlaşılmasının ve bilinmesinin ilk adımı...
27 Mart 2017
Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem!
20 Mart 2017
Özgürlüğü Özgül Ağırlığıyla Yaşamak
19 Mart 2017
Ne Varmış Ne Yokmuş Bir Olay Olmuş-Muş(!)
Haber Yazılımı