Haber Detayı
05 Mayıs 2017 - Cuma 18:45 Bu haber 3377 kez okundu
 
Hilvan'da sel felaketi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Ovacık köyünde aniden bastıran dolu ve ardından gelen sağanak yağış sel felaketine sebep oldu.
- Haberi
Hilvan'da sel felaketi

Şan­lı­ur­fa’nın Hil­van il­çe­si Ova­cık Köyü’nde ceviz bü­yük­lü­ğün­de yağan ve et­ki­li olan dolu ya­ğı­şı ekili tarım ara­zi­le­ri­ne zarar verdi. FIS­TIK TAR­LA­LA­RI ZARAR GÖRDÜ Şan­lı­ur­fa’nın Hil­van il­çe­sin­de 14.00 sa­at­le­rin­de ani­den bas­tı­ran dolu ya­ğı­şı, bir­çok ekili alana zarar ve­rir­ken, fi­dan­la­rı ise kö­kün­den söktü. Öğlen sa­at­le­rin­de baş­la­yan dolu ya­ğı­şı yak­la­şık 10 da­ki­ka sürdü. Dolu tarım ara­zi­le­rin­de ekili olur­ken, fıs­tık, üzüm tar­la­la­rı­na zarar verdi. Dolu yağ­dı­ğı­nı gören çift­çi­ler ise cep te­le­fon ile dolu ya­ğı­şı­nı gö­rün­tü­le­di­ler. İKİNCİ DOLU K­BUS­LA­RI OLDU Hil­van bu sene ikin­ci dolu ya­ğı­şı­nı gördü. Dün saat 14.00 sa­at­le­rin­de Suruç ta­ra­fın­dan gelen kara bu­lut­la bir­lik­te bas­tı­ran dolu ya­ğı­lı adeta çift­çi­yi pe­ri­şan etti. Fıs­tık ve üzüm yö­nün­den Şan­lı­ur­fa’nın en zen­gin böl­ge­le­rin­den biri olan Hil­van’ın Ova­cık Köyü ikin­ci kez do­lu­nun esiri oldu. Saat 14.00 sı­ra­la­rın­da, be­lir­siz ara­lık­lar­da baş­la­yan dolu ya­ğı­şa sa­ğa­nak ya­ğı­şa dö­nüş­tü. Yağış son­ra­sın­da olu­şan sel yü­zün­den in­şa­at ha­lin­de bu­lu­nan fıs­tık iş­let­me te­si­si zarar gördü. Bağ ve bahçe fıs­tı­ğıy­la ünlü Ova­cık’ta ani dolu ve yağış son­ra­sın­da olu­şan ha­sa­rın tes­pi­ti için Hil­van İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri böl­ge­de in­ce­le­me ya­pa­rak, olu­şan maddi ha­sa­rı tes­pit edecek. ‘İLK BA­KIŞ­TA ÇOK BÜYÜK BİR MADDİ HASAR OL­DU­ĞU GÖZE ÇAR­PI­YOR’ Ova­cık Köyü sa­kin­le­ri, ekili alan­lar­la bağ ve üzüm ve fıs­tık bah­çe­le­ri­nin zarar gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Neye uğ­ra­dı­ğı­mı­zı şa­şır­dık. İkinci sene için­de ikin­ci kez do­luy­la kar­şı­laş­tık. Daha önce yağan dolu ya­ğı­şı da bizi baya zor du­rum­da bı­rak­mış­tı. Ancak bu sefer ki dolu ya­ğı­şı bizi daha da kötü et­ki­le­di. Hil­van İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri mey­da­na gelen dolu ve sel son­ra­sın­da böl­ge­de in­ce­le­me ya­pa­cak ve maddi ha­sa­rı­mı­za tes­pit edecek. Ancak ilk ba­kış­ta çok büyük bir maddi hasar ol­du­ğu göze çar­pı­yor. Özel­lik­le fıs­tık ve üzüm tar­la­la­rın­da daha büyük çapta kay­bı­mız oldu” ko­nuş­tu­lar.
Kaynak: Editör:
Haber Videosu

Web Tv'de Görüntüle

Bu videoyu yorumlamak ve paylaşmak için ayrıca tıklayın.

Yorumlar
Haber Yazılımı